Vi-En Learners' Family

WE ARE ONE !!! WE ARE A NICE FAMILY


You are not connected. Please login or register

 » Tài Liệu Của V-ELF » Tài Liệu Tổng Hợp » 

[Tài Liệu Tổng Hợp] Cách đọc ký hiệu toán học và khoa học trong tiếng Anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

NguyenQuoc0

avatar
Danh hiệuAdministrator

Administrator
+ plus /’plʌs/
– minus /’maɪnəs/
± plus or minus /’plʌs ɔ: ‘maɪnəs/
x multiplied by /’mʌltɪplaɪd baɪ/
/ over; divided by /’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd/
÷ divided /dɪ’vaɪdəd/
= equals /’ɪ:kwəlz/
≈ approximately, similar /ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/
≡ equivalent to; identical /ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/
≠ not equal to /’nɒt ‘iːkwəl tʊ/
> greater than /’greɪtə ðən/
< less than /’les ðən/
≥ greater than or equal to /’greɪtə ðən ər ‘iːkwəl tʊ/
≤ less than or equal to /’les ðən ər’ iːkwəl tʊ/
⊁ not greater than /’nɒt ‘greɪtə ðən/
⊀ not less than /’nɒt ‘les ðən/
≫ much greater than /’mʌʧ ‘greɪtə ðən/
≪ much less than /’mʌʧ ‘les ðən/
⊥ perpendicular to /pɜːpən’dɪkjʊlə tʊ/
∣∣ parallel to /’pærəlel tʊ/
≢ not equivalent to, not identical to /’nɒt ɪk’wɪvələnt tʊ/ /’nɒt aɪ’dentɪkl tʊ/
≄≉ not similar to /’nɒt ‘sɪmɪlə tʊ/
² squared /’skweəd/
³ cubed /’kju:bd/
4 to the fourth; to the power four /tə ðə ‘fɔːθ/ /te ðə ‘pɑʊə fɔː/
n to the n; to the nth; to the power n /tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pɑʊər en/
√ root; square root /ru:t/ /skweə ru:t/
∛ cube root /kju:b ru:t/
∜ fourth root /fɔːθ ruːt/
! factorial /fæk’tɔːrɪəl/
% percent /pə’sent/
∞ infinity /ɪn’fɪnətɪ/
∝ varies as; proportional to /’vɛərɪz/ /prə’pɔːʃənəl/
˙ dot /dɒt/
¨ double dot /dʌbl dɒt/
: is to, ratio of /reɪʃɪəʊ/
f(x) fx f; function /ef/ /’fʌŋkʃən/
f'(x) f dash; derivative /dæʃ/ /dɪ’rɪvətɪv/
f”x f double-dash; second derivative /’dʌbl dæʃ/ /’sekənd dɪ’rɪvətɪv/
f”'(x) f triple-dash; f treble-dash; third derivative /’trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:d dɪ’rɪvətɪv/
f(4) f four; fourth derivative /fɔːθ dɪ’rɪvətɪv/
∂ partial derivative, delta /paːʃəl dɪ’rɪvətɪv/ /deltə/
∫ integral /’ɪntɪgrəl/
∑ sum /sʌm/
w.r.t. with respect to /wɪð ‘rɪspekt/
log log /lɒg/
log₂x log to the base 2 of x /lɒg tə ðə beɪs tu: əv eks/
∴ therefore /’ðɛəfɔː/
∵ because /bɪ’kɒz/
→ gives, leads to, approaches /gɪvz/ /li:dz tʊ/ /əprəʊʧəz/
/ per /pɜ:/
∈ belongs to; a member of; an element of /bɪ’lɒŋz/ /’membə/ /’elɪmənt/
∉ does not belong to; is not a member of; is not an element of /nɒt bɪ’lɒŋ/ /nɒt ə ‘membə/ /nɒt ən ‘elɪmənt/
⊂ contained in; a proper subset of /kən’teɪnd ɪn/ /’prɒpə ‘sʌbset/
⊆ contained in; subset /’sʌbset/
⋂ intersection /’ɪntəsekʃən/
⋃ union /’juːnɪən/
∀ for all /fə rɔ:l/
cos x cos x; cosine x /kɒz/
sin x sine x /saɪn/
tan x tangent x /tan/
cosec x cosec x /’kəʊsek/
sinh x shine x /’ʃaɪn/
cosh x cosh x /’kɒʃ/
tanh x than x /θæn/
|x| mod x; modulus x /mɒd/ /’mɒdjʊləs/
℃ degrees Centigrade /dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/
℉ degrees Fahrenheit /dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/
°K degrees Kelvin /dɪ’gri:z ‘kelvɪn/
0°K, –273.15 °C absolute zero /absəlu:t zi:rəʊ/
mm millimetre /’mɪlɪmiːtə/
cm centimetre /’sentɪmiːtə/
cc, cm³ cubic centimetre, centimetre cubed /’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/
m metre /’miːtə/
km kilometre /kɪ’lɒmɪtə/
mg milligram /’mɪlɪgræm/
g gram /græm/
kg kilogram /’kɪləgræm/
AC A.C. /eɪ si:/
DC D.C. /di: si:/

Xem lý lịch thành viên
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

†Kelvin™†

avatar
Danh hiệuOwner

Owner
eo :/ nhìn mà chóng mặt @@

Xem lý lịch thành viên http://vi-en-family.forumvi.com

NguyenQuoc0

avatar
Danh hiệuAdministrator

Administrator
:D. Bài hay hem hẻm kel ??

Xem lý lịch thành viên

The author of this message was banned from the forum - See the message

Sponsored content


Danh hiệu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết